Лого_Партньори

NWS0004 - Дом за стари хора

Дом за стари хора

by | 2016-11-30 EET 00:10:01 - 2017-06-28 EEST 17:19:25

Дом за стари хора – гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов” № 115 - стойност на СМР – 107 935,24 лв. без ДДС или 129 522,29 лв. с ДДС

Дом за стари хора - табела- Съществуващото котелно помещение, заедно със склада за течни горива към него се преустрои, като в обема на котелното помещение, чрез вертикални пожарозащитени преградни зидове от газобетонни блокчета 25 см се обособи бойлерно помещение с предверие. Складът за течни горива се преобразува в склад за инвентар, съгласно изискванията на противопожарните строително – технически норми;

- Монтирани са 2 броя стоманени водогрейни котли PACK-P AR 290, производство на Blowtherm Италия, с номинална мощност 250 кW и максимална мощност 275 кW, работно налягане 6 бара. Котлите са окомплектовани с комбинирани газо - нафтови горелки. Монтирани са два броя затворени разширителни съда с обем 300 dm3 и 500 dm3, 2 броя циркулационни помпи, смесителна помпа и резервоар за нафта с обем 1,5 м3;

- За захранване на котлите се изпълни площадков газопровод с работно налагане 100 mbara с тръби HD PE ф75х4.5мм, подземно в изкоп от точка на присъединяване ГРЗТ (посочена от газовото дружество в гр. Сливен). На изхода от ГРЗТ газопроводът е изпълнен в обсадна тръба;

-Дом за стари хора - помпи В котелното помещение са изпълнени аварийна вентилация, газсигнализация и осветление. Аварийното осветление е изпълнено с взривозащитени осветителни тела. Работната  и  аварийна вентилация се осъществява от един взровозащитен вентилатор;

- За прилагане на енергийния мениджмънт се прилага автоматичното управление на отоплителната инсталация (Автоматизирана система за управление на ЕЕ, АСУЕЕ), което е осъществено чрез трипътни вентили на всеки клон. Управлението на клоновете се осъществява от контролери;

- Демонтирани са съществуващите 2 броя котли, арматура и част от тръбопроводите;

- Обектът е присъединен към газоразпределителната мрежа на град Сливен;

По горецитираните дейности  за обекта е изградено газопроводното отклонение, предстоят строително – монтажни работи в котелното помещение, монтаж и свързване на котлите към новите колектори и съответно към съществуващата вътрешна отоплителна инсталация.

За обекта има съставен и подписан Образец 2а от дата 12.09.2016 г. и съгласно договора, строително – монтажните работи на обекта следва да приключат до 12.12.2016 г.

В горепосочените сгради ще бъде внедрена система за устойчив енергиен мениджмънт, включваща следните дейности: доставяне и инсталиране на софтуер с адаптиран за нуждите на всяка отделна сграда алгоритъм за внедряване на автоматизирана система за управление на енергийната ефективност (АСУЕЕ).

Системата ще позволява цялостно наблюдение, управление и оптимизация на включените отоплителни и климатични инсталации на 4 –те обекта.

 

Изпълнението на проекта и на договора за СМР ще допринесат за намаляване на потреблението на електроенергия в 4-те сгради с 447,4 MWh/г или с 40,3% и намаляване и избягване на емисиите на СО с 139,4 тона/годишно.

Дом за стари хора Сливен - бойлер 1

Дом за стари хора Сливен - вход       Дом за стари хора Сливен - бойлер 2

© Copyright 2018 Energy Grants - Sliven | Sitemap - images | site by WEBCO