Лого_Партньори

ЗА ПРОЕКТА

Кратко описание на програмата:

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г.

Програмен оператор:

Министерство на енергетиката.

Цел на програмата:

Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. На 18.08.2015 г. между Министерство на енергетиката, в качеството на Програмен оператор по програма BG04 и Община Сливен беше подписан договор за БФП.

Финансираща организация:

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 – Министерство на енергетиката.

Програма BG04

„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Процедура BG04-02-03:

„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“

Проектно предложение:

BG04-02-03-017

Наименование на проекта:

„Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в четири сгради със социално предназначение, Община Сливен“

Размер на безвъзмездната финансова помощ по Проекта:

787 065,05 лева/ 402 419,97 евро- (100 % финансиране от Програмния оператор)

Дейности по проекта и договор за СМР към Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия":

Община Сливен има сключен договор от 12.08.2016 г. за: „Изпълнение на СМР, съгласно технически проекти на 4 обекта, в т.ч. доставка, инсталиране и функционални проби на техническо оборудване, компоненти и материали – доставка на компоненти и материали за нова котелна инсталация; 5 броя водогреен котел с комбинирана газо – нафтова горелка; 1 брой чугунен водогреен котел, софтуер за Автоматизирана система за управление на енергийната ефективност (АСУЕЕ), по проект BG04-02-03-017” с изпълнител: ДЗЗД „Астрал – Промишлена енергетика”, гр. Пловдив.

Стойността на договора е 587 041,86 лв. без включен ДДС или 704 450,23 лв. с включен ДДС.

По проект и съответно договор се предвижда в три от обектите да се премине от гориво на промишлен газьол / нафта към гориво природен газ.

Срокът за изпълнение на проекта на договора е 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2а) за всеки един от обектите по отделно.

Обектите и дейностите, които са заложени в рамките на договора и следва да бъдат изпълнени са следните:

  • Спортно училище „Димитър Рохов”, гр. Сливен
  • I-во СОУ „Хаджи Мина Пашов”, гр. Сливен
  • II-ро ОУ „Христо Ботев”, гр. Сливен
  • Дом за стари хора, гр. Сливен

© Copyright 2018 Energy Grants - Sliven | Sitemap - images | site by WEBCO